Humanista w instytucjach kultury

Humanista w instytucjach kultury

Rozpoczyna się program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów kierunku Kulturoznawstwo (I i II stopnia studiów stacjonarnych) na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wszystkie staże organizowane w ramach projektu odbędą się w instytucjach zaliczanych do sektora przemysłów kreatywnych. Według MKiDN przemysły kultury i kreatywne to te sektory gospodarki, których wytwory bazują na potencjale kultury, indywidualnej kreatywności, umiejętności i talentu, poprzez tworzenie wartości własności intelektualnej. Do sektorów kreatywnych zalicza się następujące branże: architektura, archiwa i biblioteki, rzemiosło artystyczne, sektor audiowizualny (obejmujący film, telewizje, gry video i multimedia), dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, festiwale, sztuki performatywne, muzykę, książki i wydawnictwa, radio oraz sztuki wizualne.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem FILMFORUM organizuje  staże zawodowe, w trakcie których studenci będą mieli okazję współtworzyć działalność nowej placówki edukacji kulturalnej “Pracownia A35” oraz dołączyć do ekipy organizacyjnej wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Stowarzyszenie w różnych częściach kraju.

Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić i podnieść swoje kompetencje realizując wybrane zadania stażowe, wśród których znajdą się:

  • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, zarządzanie projektem;
  • zadania z zakresu działalności statutowych instytucji kultury lub organizacji III sektora;
  • organizacja wolontariatu związanego z imprezami kulturalnymi;
  • praca w dziale promocji, marketingu, PR;
  • pisanie i redagowanie tekstów dziennikarskich i użytkowych.

Wszelkie informacje o Programie i bieżące aktualności dostępne będą na stronie www.wnh.uksw.edu.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/wnh.uksw.

Humanista w instytucjach kultury

Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

POWR.03.01.00-IP.08-00-S109/17